logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

                                 Lasowice Wielkie, 18.12.2023r.

 

GK 6220.3.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm. )

 

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek firmy EKOPLAST RECYKLING sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika DB POGODA Dorota Pogoda ul. Długa 47/39, 41-506 Chorzów z dnia 07.07.2023r. (data wpływu do tut. Urzędu - 10.07.2023r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

2. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Organami, które biorą udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydały stosowne uzgodnienia są:

a/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.58.2023.AK.4 z dnia 12.12.2023r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia;

b/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Opinią Sanitarną znak: 9022.4.16.2023.MCh z dnia 27.09.2023r. pozytywnie z zastrzeżeniami zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsięwzięcia.

c/ Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem nr GL.RZŚ.4900.41.2023.KWK.3 z dnia 12.12.2023r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

3/ Informując o powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z raportem oddziaływania na środowisko) oraz aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej (e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl ) w terminie 30 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich (pokój nr 19), w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30. ; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4/ Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
  2. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – sołectwa Lasowice Wielkie i Trzebiszyn.
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Otrzymują:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

  1. Strony postępowania

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku.
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu -Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Metryka

Liczba odwiedzin 303
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-12-18 15:25:54
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-12-20 11:35:04

Historia zmian