logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Lasowice Wielkie, 23.06.2020 r.

GK.271.18.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie usługi: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

 

Zamawiający:

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Tel. 077/417-54-70, fax. 77 417-54-91

e – mail: ug@lasowicewielkie.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Lasowice Wielkie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

 1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych urządzeń, posiadających legalizację.
 2. Załadunek ww. odpadów oraz uporządkowanie miejsca, z którego odbierane będą odpady.
 3. Transport odpadów do miejsca, w którym zostanie przeprowadzony proces ich odzysku lub unieszkodliwiania. Transport odbywać się będzie środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów.
 4. Rozładunek oraz przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania.
 5. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag zostaną odebrane z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04 – Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników wynosi ok. 29,9004 Mg

Zadeklarowane ilości posiadanych odpadów przez rolników

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilości [Mg]

1.

02 01 04

Folia po kiszonce

15,8115

2.

02 01 04

Siatka do owijania balotów

4,2678

3.

02 01 04

Sznurek do owijania balotów

0,4910

4.

02 01 04

Opakowania po nawozach

2,9030

5.

02 01 04

Opakowania typu Big-Bag

6,4271

Razem

29,9004

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe. W trakcie realizacji zamówienia ilości odpadów mogą ulec zmianie.

Szczegółowe zapisy dotyczące zadania znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

 

Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Lasowice Wielkie, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Spisania protokołu odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z każdą osobą dostarczającą odpady. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
  2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag;
  3. datę odbioru;
  4. wagę odbieranego odpadu, w rozbiciu na:
   1. Folię po kiszonce,
   2. Siatkę do owijania balotów,
   3. Sznurek do owijania balotów,
   4. Opakowania po nawozach,
   5. Opakowania typu Big-Bag;
  5. podpis właściciela/ użytkownika
  6. podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;
  7. pieczęć firmową Wykonawcy
 2. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
 3. Wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa;
 4. Przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w szczególności:
  1. oryginałów kart przekazania odpadów (osobno dla każdego z rolników przekazujących odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) oraz zbiorczych kart/karty przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag poddanych procesowi odzysku lub unieszkodliwiania;
 5. Wykonania co najmniej 10 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania;
 6. Przedłożenia Zamawiającemu po wykonaniu zadania sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczane zostały odpady, wskazanie ilości odebranych odpadów w Mg w rozbiciu na folię po kiszonce, siatkę do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big-Bag;
 7. Złożenia oświadczenia po wykonaniu zadania o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczą odpady.

Wszystkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – według tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Wspólny słownik zamówień:

CPV: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

          90512000-9 Usługi transportu odpadów

          90500000-2 Usługi związane z odpadami

          90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1–4 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Kryteria oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Kryterium oceny ofert – Cena = 100%

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Sposób obliczania punktów w kryterium cena – według wzoru:

                        

Ilość punktów =  najniższa cena         x 100 %

                      cena badanej oferty

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia nowej oferty cenowej. Złożenie oferty o tej samej cenie będzie podstawą do odrzucenia oferty

 

Termin wykonania:

Termin wykonania usługi: do 30 września 2020 r.

 

Sposób zgłoszenia oferty:

 Termin dostarczenia oferty wraz z załącznikami: 30.06.2020 r. do godz. 10:00.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami należy złożyć
w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie zatytułowanej:

„Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag
– nie otwierać przed 30.06.2020 r. godz. 10:00”.

Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 

Informacja o formalnościach, które zostaną podjęte po wyborze oferty
a przed podpisaniem umowy:

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:

- wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz

- upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lasowicewielkie.pl i/lub wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty
 2. Istotne postanowienia umowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2631
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-23 08:36:54
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-31 11:42:27

Historia zmian