logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

24.03.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie”

23.03.2023

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn dla terenu położonego w rejonie DK 45” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

20.03.2023

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022

15.03.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o powierzchni 13835m2 położonych w Trzebiszynie nr 67 gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

09.03.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" - zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania

07.03.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o powierzchni 13835m2 położonych w Trzebiszynie nr 67 gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

01.03.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

01.03.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2023 roku

14.02.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia.”

09.02.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec”

08.02.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec”

03.02.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowie kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie"

01.02.2023

KONKURS OFERT NA WSPARCIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

17.01.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa”

12.01.2023

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie

02.01.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa”

07.12.2022

ZAWIADOMIENIE - dot. Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno - granica województwa (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

02.12.2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec”

29.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o oznaczeniu KLU7106_A wraz z kablową linią zasilającą”

29.11.2022

Zarządzenie Nr 508/2022 w sprawie: oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Lasowice Wielkie oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie.

23.11.2022

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

21.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa”

18.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa”

16.11.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa kablowej sieci 0,4kV”

10.11.2022

Sprawozdanie z konsultacji społecznych - dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

26.10.2022

OGŁOSZENIE - dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

18.10.2022

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

17.10.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”

17.10.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad gm. Lasowice Wielkie”

07.10.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia warunków zabudowy Elektrownia Fotowoltaiczna Wędrynia

30.09.2022

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2022

29.09.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - wydanie decyzji środowiskowej - Instalacja fotowoltaiczna „Chocianowice” o mocy do 4MW.

26.09.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa kablowej sieci 0,4kV”

23.09.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY o oznaczeniu KLU7106_A wraz z kablową linią zasilającą”

19.09.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: „Elektrownia Fotowoltaiczna Wędrynia o mocy do 150 MW zlokalizowana na terenie gminy Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie”

07.09.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”

06.09.2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku

31.08.2022

Obwieszczenie nr GL.RUZ.4210.248.2021.AK o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych

30.08.2022

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2022 roku

24.08.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

23.08.2022

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de63mm”

23.08.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad gm. Lasowice Wielkie”

17.08.2022

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4203.8.2015.ES/MP.4

22.08.2022

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - Instalacja fotowoltaiczna „Chocianowice” o mocy do 4MW - WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

09.08.2022

Dotyczy: działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

03.08.2022

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2022 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26.07.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu GL.ZUZ.3.4210.332.2021.BS

21.07.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Trzebiszyn planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o numerach: 1/23,1/26, 1/36, 1/38, 1/40,1/42"

20.07.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad gm. Lasowice Wielkie - WYDANIE DECYZJI

12.07.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RUZ.4210.248.2021.AK