logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i 63PE do 0,5 MPa”

Lasowice Wielkie, 24.01.2024 r.

GK.6733.1.2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 23 stycznia 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu) zostało wszczęte na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Paweł Szmondrowski postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i 63PE do 0,5 MPa” w miejscowości Chocianowice na działkach nr 191/23 ark. m. 7, 349/11, 360/45, 366/9, 367/10, 369/13, 371/15, 372/16, 373/17, 374/18, 375/19, 376/20, 388/23, 424/14, 640/12, 641/12, 352/49, 354/102, 382/87, 381/56 ark. m. 6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice,
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,
  4. A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 417
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2024-01-24 10:58:22
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-01-24 10:58:22