logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

       WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE                                                                                                                                                       Lasowice Wielkie, 09.02.2024

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

GK.6220.3.2023


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zawiadamia strony postępowania o tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-niach  dla   przedsięwzięcia: Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.” , strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 3 dni, licząc od dnia  doręczenia  niniejszego zawiadomienia.
Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 398
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2024-02-09 09:57:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-09 09:57:58

Historia zmian