logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

26.02.2009

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

23.02.2009

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

19.01.2009

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie Wędrynia operator PTK CENTERTEL ”.

05.01.2009

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu.

05.01.2009

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w sołectwach

09.12.2008

O B W I E S Z C Z E N I E -„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie Jasienie operator PTK CENTERTEL

01.12.2008

O B W I E S Z C Z E N I E - Rozbudowie sieci rozdzielczej wodociągowej z przyłączami PCV o długości 2005 mb o średnicy DN 90, przyłączy szt. 4 – PE-32

07.11.2008

OBWIESZCZENIE wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10.10.2008

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Lasowice Wielkie”w jej granicach administracyjnych.

08.10.2008

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - Dobudowie budynku garażu do budynku remizy strażackiej OSP

23.09.2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINYLASOWICE WIELKIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

30.07.2008

Zarządzenie nr 123 w sprawie ogłoszen pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

30.07.2008

Zarządzenie wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

09.07.2008

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.05.2008

OGŁASZA PONOWNE ROKOWANIA

23.04.2008

Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji - ogłoszenie o rokowaniach.

10.04.2008

O G Ł O S Z E N I E  I N F O R M A C Y J N E

26.03.2008

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na zbycie nieruchomości

04.03.2008

OGŁASZENIE O ROKOWANIACH - Likwidator Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Likwidacji

03.03.2008

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na : „budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z włączeniem do drogi krajowej nr – 11 i drogi powiatowej nr 13160 ” - Ciarka