logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 10.06.2020 r.

ZP.271.1.2020                                 

                

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

 

I. Zamawiający – Gmina Lasowice Wielkie prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ustawy, informuje o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa, NIP: 573-02-50-143.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy wezwał Wykonawcę - Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania. Wykonawca w terminie złożył wszystkie potrzebne dokumenty. W dniu 01.06.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu – wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę - Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach. W dniu 02.06.2020 r. Zamawiający otrzymał od BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. działającej w imieniu Remondis Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego. Spółka w przesłanym piśmie zawiadomiła Zamawiającego, że jej zdaniem należy poddać w wątpliwość posiadanie stosownych uprawnień przez wybranego Wykonawcę oraz, że Wykonawca ten nie spełnienia wymogów wskazanych w SIWZ, jak i wymagań stawianych przedsiębiorcom planującym realizowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez przepisy prawa, w związku z czym powinien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Zamawiający w dniu 04.06.2020 r. zawiadomił Wykonawców o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Zamawiający wystąpił do Wykonawcy o przedłożenie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego lub aktualnych wyników badań ścieków pochodzących z bazy magazynowo-transportowej, celem potwierdzenia, że ścieki te nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W odpowiedzi Wykonawca przesłał wyniki badań ścieków pochodzących z bazy magazynowo-transportowej. Zgodnie z przesłanym zaświadczeniem próbka ścieków pobrana została w dniu 03.06.2020 r. ze zbiornika ścieków dostarczanych z urządzeń sanitarnych budynku biurowo-socjalnego oraz wód opadowych dopływających z separatora znajdującego się na terenie bazy. Pobrane ścieki zostały przyjęte i przebadane jako ścieki socjalno-bytowe, nie ścieki przemysłowe.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne mieszanina ścieków bytowych i przemysłowych (w tym przypadku ściekami przemysłowymi są odcieki z terenu bazy magazynowo-transportowej) stanowi ścieki przemysłowe, dla których odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z opinią wydaną przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odprowadzanie ścieków z bazy magazynowo-transportowej własności pana Wiesława Strach znajdującej się w miejscowości Dylaki wyczerpuje znamiona szczególnego korzystania z wód, dlatego prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie wymaga posiadania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z tym, że Wykonawca nie posiada pozwolenia wodnoprawnego Wójt Gminy Lasowice Wielkie w dniu 09.06.2020 r. wydał decyzję nr GK.6233.2.2020 o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w prowadzonym przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lasowice Wielkie przedsiębiorcy: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Zgodnie z art. 9j ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -
w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem wójt z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu zawartego w rozdz. V ust. 2 pkt a) Specyfikacji Istotnych Warunków Udziału
w Postępowaniu tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lasowice Wielkie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

II. Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa, NIP: 573-02-50-143

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznaje się za odrzuconą.

 

III. W związku z powyższym Zamawiający – Gmina Lasowice Wielkie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Oferta z najkorzystniejszą oferowaną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia została odrzucona. Po dokonaniu badania i oceny kolejnej oferty Zamawiający stwierdził, że cena oferty najkorzystniejszej oferty przewyższa o 32.057,86 zł kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w związku
z ww. podstawą prawną.

Na podstawie zapisów SIWZ żąda się niezwłocznie potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1995
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-10 08:41:46
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-10 08:41:46