logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

Lasowice Wielkie, 15.09.2017 r.

ZP.271.3.2017
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję:

w dniu 15.09.2017 r. o godz. 12.10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 3 oferty przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

4.165.219,30 zł brutto.

 

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania i warunki płatności

1

P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M.

Jaskóła Sp. j.

ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

7 945 420,24 zł

60 miesięcy

 

zgodnie z SIWZ

2

TERRA MOTA Sp. z.o.o.

ul. Bardiowska 3

38-300 Gorlice

4 145 479,27 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

3

Konsorcjum firm:

- POLINSTAL Sp. z.o.o. – LIDER

ul. Opolska 79A

47-300 Krapkowice

- P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z.o.o.

Sp. k. w restrukturyzacji – PARTNER

ul. Opolska 79A

47-300 Krapkowice

- EKO-PROBUD

Bartosz Szczepanek – PARTNER

ul. Rolna 1

47-320 Gogolin

3 704 277,20 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Metryka

Liczba odwiedzin 4150
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-09-15 13:17:35
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-15 13:17:35