logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 03.08.2018 r.

ZP.271.5.2018
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

Część I – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16-17)

Część II – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132-130)

Część III – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)

Część IV - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151-157)

Część V - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93-95)

Część VI - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160,1)

Część VII - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję:

w dniu 03.08.2018 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożona została 1 oferta przez n/w Wykonawcę.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I zamówienia – 20 452,86 zł brutto

Część II zamówienia – 34 452,86 zł brutto

Część III zamówienia – 7 952,85 zł brutto

Część IV zamówienia – 21 452,86 zł brutto

Część V zamówienia – 30 452,86 zł brutto

Część VI zamówienia – 27 452,86 zł brutto

Część VII zamówienia – 37 452,85 zł brutto

Ofertę złożył:

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

46-275 Wędrynia 55

I

19 994,04 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

30 943,20 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

9 723,68 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

IV

20 630,30 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

V

28 562,89 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

VI

23 759,32 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

VII

34 258,44 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

  • Liczba pobrań 243
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2018-08-03

Metryka

Liczba odwiedzin 2833
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-08-03 13:29:06
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-08-03 13:29:06