logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś”

Lasowice Wielkie, 15.05.2019 r.

ZP.271.6.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 6 ofert przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 253 654,91 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

247 957,18 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

P.H.U. „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

222 634,13 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

OLS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2

42-700 Lubliniec

207 139,93 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4.

P.U.H. „BUD-MET”
Jarosław Kałmuk

ul. Słowackiego 30
42-134 Truskolasy

269 202,19 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński,
 A. Stachurski, L. Biczysko
spółka jawna
ul. Matejki 1
46-200 Kluczbork

192 459,82 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

6.

 „VIANKO” Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

171 188,44 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2623
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-05-15 13:25:52
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-15 13:25:52