logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

Lasowice Wielkie, 21.06.2019 r.

ZP.271.9.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 21.06.2019 r. o godz. 10:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożona została 1 oferta przez n/w Wykonawcę.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 760.000,00 zł brutto.

 

Ofertę złożyła:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Okres bezpłatnej gwarancji
i rękojmi na podwozie, zabudowę pożarniczą

i wyposażenie samochodu

Okres bezpłatnego serwisu przedmiotu zamówienia

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

MOTO-TRUCK
Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

820.410,00 zł

24 miesiące

24 miesiące

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3025
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-06-21 11:03:04
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-06-21 11:03:52

Historia zmian