logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

Lasowice Wielkie, 09.08.2019 r.

ZP.271.11.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w dniu 09.08.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożone zostały 2 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 145.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena

Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu

Termin realizacji
i warunki płatności

1.

Bank Spółdzielczy
w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12
46-100 Namysłów

88 625,69 zł

1 dzień

Zgodnie z SIWZ

2.

Bank Spółdzielczy
w Łubnianach
ul. Osowska 1
46-024 Łubniany

98 588,07 zł

1 dzień

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2505
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-08-09 14:08:37
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-08-09 14:08:37