logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ROZEZNANIE CENOWE - na wykonanie „Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026"

Lasowice Wielkie, 08.03.2022 r.

   Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

 

GK.271.4.2022

 

ROZEZNANIE CENOWE

na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026".

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków (dalej GEZ) obejmuje:
 • sporządzenie ewidencji zabytków w postaci kart adresowych (GEZ) dla obiektów architektury i archeologicznych znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dokonanie oględzin każdego obiektu architektury w terenie i wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 • wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
 • uzyskanie akceptacji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzonej GEZ (w przypadku braku akceptacji, Wykonawca dokona poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania).

W celach pomocniczych Wykonawcy udostępnione zostaną sporządzone w 2005 r. karty zabytkowych obiektów nieruchomych znajdujących się na terenie gminy (351 szt.).

 • Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmuje:
 • sporządzenie Programu   Opieki   nad  Zabytkami   dla  Gminy  Lasowice Wielkie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w poradniku metodycznym dla opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa),
 • uzyskanie pozytywnej opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • wykonanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Lasowice Wielkie,
 • prezentacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 na posiedzeniu właściwej merytorycznie Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie oraz na sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie jego przyjęcia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
  z 2021 r. poz. 710 ze zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 56),
 • Instrukcją opracowania karty adresowej zabytku nieruchomego (GEZ) i jej wzoru opublikowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie,
 • poradnikiem metodycznym pt. „Gminny program opieki nad zabytkami" opracowanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa).

Wykonawca musi uzyskać w imieniu Zamawiającego pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

1.1. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych opinii.

1.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną GEZ w następującej formie:

 • 1 egz. w wersji papierowej (format A4 w kolorze) oprawionej w sposób umożliwiający wypięcie poszczególnych kart adresowych,
 • 1 egzemplarz w formie cyfrowej umożliwiającej edytowanie każdej karty adresowej (pliki z kartami powinny posiadać nazwy umożliwiające powiązanie ich z zabytkami, których dotyczą),
 • tabelaryczne zestawienie w formie papierowej oraz cyfrowej umożliwiającej edytowanie w układzie adresowym i ewidencyjnym wg miejscowości.

1.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Gminny Program Opieki nad Zabytkami w następującej formie:

 • 2 egzemplarze w wersji papierowej (format A4 w kolorze),
 • 2 egzemplarze w wersji elektronicznej edytowalnej.
 • Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością w sposób określony w przepisach prawa.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany okres wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria: najniższa oferowana cena.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia 15.03.2022 r. do godz. 14:00. Ofertę można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie - sekretariat, I piętro, pok. nr 1, w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej do terminu otwarcia ofert, opisanej w sposób następujący: „Aktualizacja GEZ oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026. Nie otwierać przed 15.03.2022 r. godz. 14:00" lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na kopercie należny umieścić również nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy.
 3. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
 4. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Mariola Steinhardt, Sara Marczak tel. 77 417 54 86

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1888
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-03-08 13:31:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-03-22 14:12:59

Historia zmian