logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, 05.05.2016 r.
ZP.271.3.2016
 
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 95%, termin płatności – 5%) wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
P.H.U. PAVER
Karol Sienkiewicz
ul. Sienkiewicza 58a
29-100 Włoszczowa

łączna liczba punktów: 100 pkt
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ, kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.
Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Liczba pkt
kryterium cena – 95%
Liczba pkt
kryterium termin płatności – 5%
łączna liczba punktów
1 Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 42-224 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m. 94 - - -
2 P.H.U. PAVER
Karol Sienkiewicz
29-100 Włoszczowa
ul. Sienkiewicza 58a
95 5 100
3 REMONDIS Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 90,41 5 95,41
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3342
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-05-05 10:17:24
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-05 10:17:24