logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

Lasowice Wielkie, dnia 27.09.2018 r.

 

nr sprawy: ZP.271.7.2018

 

 

Wykonawcy biorący
udział  w postępowaniu
 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę

POLINSTAL SP. Z O.O.

47-300 KRAPKOWICE

UL. OPOLSKA 79A

 

łączna liczba uzyskanych punktów  100. 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela;

LP

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

 

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

łączna liczba  punktów

1.

POLINSTAL SP. Z O.O.

47-300 KRAPKOWICE

UL. OPOLSKA 79A

 

60

 

 

40

 

 

100

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2960
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-09-27 08:08:24
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-27 08:08:24