logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

Lasowice Wielkie, dnia 14.10.2020 r.

ZP.271.3.2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowę drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy

„BET-BRUK” Zbigniew Bryś

42-700 Lubliniec

ul. Niegolewskich 14

 

łączna liczba uzyskanych punktów 100.

Oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60% /pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

Łączna liczba  punktów

1.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy
 „BET-BRUK”
Zbigniew Bryś
42-700 Lubliniec
ul. Niegolewskich 14

60

40

100

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1649
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-10-14 13:52:40
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-10-14 13:52:40