logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniającego odcinka rurociągu ciśnieniowego łączącego wieś Lasowice Wielkie z miejscowością Chudoba
Numer ogłoszenia: 320648 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie uzupełniającego odcinka rurociagu ciśnieniowego łączacego wieś Lasowice Wielkie z miejscowością Chudoba.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się : - wykonanie 1030 mb rurociągu Ø 140/8,3 przewiertem sterowanym na odcinku od studni SR3 do tłoczni P2. - odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø 50 o dł. 18 mb pod drogą..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.11-6.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
·                  1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
·                  2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
·                  Wykonawcy robót podstawowych - Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmynt Seweryn., ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, kraj/woj. śląskie.

Metryka

Liczba odwiedzin 3206
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2010-10-06 13:28:19
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-06 13:28:19