logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji

 

 

Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn.
Numer ogłoszenia: 443130 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie uzupełniających robót dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn”.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie uzupełniających przyłączy do 5 - ciu nieruchomości w miejscowości Trzebiszyn..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie faktyczne:

- konieczność uwzględnienia wniosków i podań mieszkańców wsi Trzebiszyn, których nieruchomości nie były uwzględnione do podłączenia w dokumentacji podstawowej. Uzasadnienie prawne:

 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wsi Trzebiszyn ogłoszone w BZP pod nr 20452-2013r. w dniu 15.01.2013r. Udzielenie zamówienia uzupełniającego przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu pkt II.1.4 oraz w SIWZ - do wysokości 20% zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         P.P.U.H. Paga -Pro Pandel Sebastian,, ul. Piastowska 16., 47-303 Krapkowice, kraj/woj. opolskie.

 

 

Lasowice Wielkie: wykonanie uzupełniających robót dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn.
Numer ogłoszenia: 443130 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, woj. opolskie, tel. 077 4175470, faks 077 4175491

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie uzupełniających robót dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Trzebiszyn”.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie uzupełniających przyłączy do 5 - ciu nieruchomości w miejscowości Trzebiszyn..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie faktyczne:

- konieczność uwzględnienia wniosków i podań mieszkańców wsi Trzebiszyn, których nieruchomości nie były uwzględnione do podłączenia w dokumentacji podstawowej. Uzasadnienie prawne:

 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wsi Trzebiszyn ogłoszone w BZP pod nr 20452-2013r. w dniu 15.01.2013r. Udzielenie zamówienia uzupełniającego przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu pkt II.1.4 oraz w SIWZ - do wysokości 20% zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         P.P.U.H. Paga -Pro Pandel Sebastian,, ul. Piastowska 16., 47-303 Krapkowice, kraj/woj. opolskie.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4483
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-10-30 15:52:16
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-30 15:52:16