logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części III Zamówienia - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

 

Lasowice Wielkie, dnia 15.11.2017 r.

ZP.271.4.2017

 

                                                                                                    Wykonawcy biorący udział

                                                                                   w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część III ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

OLS Sp. z o.o. Sp. k.

42-700 Lubliniec,

Chopina 2

                                                

łączna liczba uzyskanych punktów części  III punktów: 100

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Część zamówienia

cena – waga 60%
/pkt./

gwarancja- waga 40%
/pkt./

łączna liczba  punktów

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

46-700 Lubliniec,

ul. Klonowa 11

III

43,83

40

83,83

2.

OLS Sp. z o.o. Sp. k.

42-700 Lubliniec,

ul. Chopina 2

III

60

40

100

3.

P.P.U.H. „Tombud”
ul. Słowackiego 1/40
46-300 Olesno

III

58,33

40

98,33

Metryka

Liczba odwiedzin 3396
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-11-15 13:00:49
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-11-15 13:00:49