logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie"

Lasowice Wielkie, dnia 04.09.2018 r.

 

nr sprawy: ZP.271.5.2018

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie

Część I – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16-17)

Część II – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132-130)

Część III – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)

Część IV - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151-157)

Część V - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93-95)

Część VI - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160,1)

Część VII - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkiedla części I – VII  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano na część I - VII ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

46-275 Wędrynia 55

 

łączna liczba uzyskanych punktów dla części I–100, części II-100, części III-100, części IV-100, części V – 100, część VI– 100, część VII -100. 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela;

LP

Nazwa i adres wykonawcy

cena – waga 60%
/pkt./

 

Gwarancja jakości - waga 40%    /pkt./

 

łączna liczba  punktów

Część I - VII

 

 

Część I - VII

 

Część I - VII

 

1.

 

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA

Dariusz Urbański

46-275 Wędrynia 55

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

Do pobrania

  • Liczba pobrań 303
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2018-09-04

Metryka

Liczba odwiedzin 3106
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-09-04 09:25:29
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-04 09:25:29