logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.”

Lasowice Wielkie, dnia 31.10.2018 r.

 

nr sprawy: ZP.271.8.2018

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn; „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy 
w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12
46-100 Namysłów

łączna liczba uzyskanych punktów  100. 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ,.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela;

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60%
/pkt./

Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu (T) 40% /PKT/

Łączna liczba  punktów

1.

Bank Spółdzielczy 
w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12 46-100 Namysłów

 

60

 

 

40

 

 

100

 

2.

Bank Spółdzielczy 
w Łubnianach
ul. Osowska 1
46-024 Łubniany

19,34

40

59,34

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3041
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-10-31 08:03:56
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-10-31 08:03:56