logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

Lasowice Wielkie, dnia 26.08.2019 r.

 

ZP.271.11.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych” na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Plac Wolności 12
46-100 Namysłów

łączna liczba uzyskanych punktów: 100.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena – waga 60% /pkt./

Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu (T)
40% /pkt./

Łączna liczba  punktów

1.

Bank Spółdzielczy 
w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12
46-100 Namysłów

60

40

100

2.

Bank Spółdzielczy 
w Łubnianach
ul. Osowska 1
46-024 Łubniany

53,94

40

93,94

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2736
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-08-26 09:53:31
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-08-26 09:53:31