logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu gminy Lasowice Wielkie. Ośrodek swym działaniem obejmuje cały obszar gminy tj. łącznie 6757 mieszkańców.

Obszar gminy podzielony jest na dwa rejony działania obsługiwane przez 2 pracowników socjalnych

  1. rejon obejmuje sołectwa :

Lasowice Małe, Trzebiszyn, Jasienie, Chocianowice, Ciarkę, Ciarkę Kolonię, Gronowice.

  1. rejon obejmuje sołectwa:

Lasowice Wielkie, Oś, Tuły, Laskowice, Chudobę, Szumirad, Wędrynię.

Pomoc społeczna wspiera  osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwia  im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, w których osoby i rodziny nie są w stanie same przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pracę Ośrodka i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami).
Ustawa ta określa rodzaj świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania. Ponadto realizowane są zadania asystenta rodziny w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2016 poz. 575) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej wychowanie dzieci. Rola asystenta polega na aktywnym wspieraniu rodziny, w której występują problemy trudne do samodzielnego przezwyciężenia.

Pomoc społeczna w szczególności zajmuje się:
realizacją zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń, pracą socjalną, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,prowadzeniem i rozwojem niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek realizuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników. Kadra Ośrodka to:

Kierownik GOPS                             - mgr Małgorzata Nowak - Szepela
Główna księgowa                           - mgr Sabina Pawlik - Stępień

Inspektor ds. pomocy społecznej      - mgr Jowita Niedziela

Specjalista pracy socjalnej              - mgr Anna Barczyk
Specjalista pracy socjalnej              - Ewa Dąbek

Asystent rodziny                           - mgr Agnieszka Pietrzak

Opiekunka w pomocy społecznej      - Benita Kowollik
Opiekunka w pomocy społecznej      - Gabriela Pollak

 

 

Wszyscy pracownicy Ośrodka posiadają przygotowanie zawodowe niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 5835
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2009-01-13 13:55:52
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2020-04-27 11:16:41

Historia zmian