logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE NA ROK 2007

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu.-2_01_2007.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007

w sprawie : powołania komisji do wyboru ofert na zadania z zakresu  kultury fizycznej i sportu.-11_02_01_2007.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2007

w sprawie : opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 uchwalonego Uchwałą Nr III–17/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
-12_15_01_2007.pdf

 

-zal1_12_15_01_2007.pdf

-zal2_12_15_01_2007.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007

w sprawie : przekazania uprawnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników
-13_15_01_2007.pdf

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2007
-14_22_01_2007.pdf

 

-zal1_14_22_01_2007.pdf

-zal2_14_22_01_2007.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 15/2007

w sprawie : powołania  Zastępcy Wójta Gminy Lasowice Wielkie-15_31_01_2007.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2007

w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich.

-16_31_01_2007.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007

w sprawie : upoważnienia Krzysztofa Lecha  – Z-cę Wójta do załatwiania  w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

-17_02_02_2007.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2007

w sprawie : upoważnienia Krzysztofa Lecha – Z-cę Wójta Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

-18_02_02_2007.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 

w sprawie : zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.

-19_02_02_2007.pdf 

-zal1_19_02_02_2007.pdf

-zal2_19_02_02_2007.pdf

-zal3_19_02_02_2007.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 

w sprawie : sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Woźnemu – Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach.

-20_12_02_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działalności informacyjnych i edukacyjnych skierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Gminy.

-21_14_02_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zwana dalej ,,komisja przetargowa, jeżeli wartość zamówień przekracza wyrażoną w złotych równowartość 60 000 euro. 

-22_26_02_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 

w sprawie : zmian układu wykonawczego na rok 2007.

-23_26_02_2007.pdf 

-zal1_23_26_02_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 

w sprawie : układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.

-24_02_03_2007.pdf 

-zal1_24_02_03_2007.pdf

-zal2_24_02_03_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 

w sprawie : upoważnienia Grażyny Wyrwa do potwierdzenia zgodności z orginałem

kopii dołączonych do wniosku dokumentów dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

-25_02_03_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
-26_15_03_2007.pdf 

-1_26_15_03_2007.pdf 

-2_26_15_03_2007.pdf 

-3_26_15_03_2007.pdf 

-4_26_15_03_2007.pdf  

-5_26_15_03_2007.pdf  

-6_26_15_03_2007.pdf  

-7_26_15_03_2007.pdf  

-8_26_15_03_2007.rar   

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2007-26_15_03_2007.pdf 

-27_15_03_2007.pdf 

-1_27_15_03_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 

w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji  Konsultacyjno - Oceniającej do oceny ofert  konkursu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

-28_20_03_2007.pdf 

-1_28_20_03_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007-26_15_03_2007.pdf 

-29_30_03_2007.pdf 

-zal1_29_30_03_2007.pdf 

-zal2_29_30_03_2007.pdf 

-zal3_29_30_03_2007.pdf  

-zal4_29_30_03_2007.pdf  

-zal5_29_30_03_2007.pdf  

-zal6_29_30_03_2007.pdf  

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2007

-30_30_03_2007.pdf 

-zal1_30_30_03_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
na 2007 rok
-31_30_03_2007.pdf 

-zal1_31_30_03_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

-31_30_03_2007.pdf 

-32_16_04_2007.pdf 

-zal1_32_16_04_2007.pdf 

-zal2_32_16_04_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 33/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

-33_19_04_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

-34_25_04_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

-35_07_05_2007.pdf 

-zal1_35_07_05_2007.pdf 

-zal2_35_07_05_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 

w sprawie odwołania Pana mgr Józefa Woźnego ze stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach -35_07_05_2007.pdf 

-36_09_05_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

-37_16_05_2007.pdf 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

-38_16_05_2007.pdf 

-zal1_38_16_05_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 

w sprawie powierzenia  pełnienia obowiązków  dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach mgr Anicie Gawlita-Wójcik-39_25_05_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/2007 

w sprawie: przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania Pani Korneli Bensz.

-40_29_05_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

-41_30_05_2007.pdf 

-zal2_41_30_05_2007.pdf 

-zal3_41_30_05_2007.pdf 

-zal4_41_30_05_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2007

-42_30_05_2007.pdf 

-zal1_42_30_05_2007.pdf 

-zal2_42_30_05_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

-43_11_06_2007.pdf 

-zal1_43_11_06_2007.pdf 

-zal2_43_11_06_2007.pdf

 

 ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowiach.

-44_14_06_2007.pdf 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

-45_27_06_2007.pdf 

-zal1_45_27_06_2007.pdf  

 -zal2_45_27_06_2007.pdf 

-zal3_45_27_06_2007.pdf 

-zal4_45_27_06_2007.pdf  

-zal5_45_27_06_2007.pdf 

-zal6_45_27_06_2007.pdf 

-zal7_45_27_06_2007.pdf 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
na 2007 rok
-46_27_06_2007.pdf 

-zal1_46_27_06_2007.pdf  

 

 ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 

w sprawie : terminu, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego przedstawiane przez jednostki organizacyjne gminy.-47_02_07_2007.pdf 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 

w sprawie powierzenia  stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach mgr Józefowi Woźny 

48_05_07_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

-49_09_07_2007.pdf 

-zal1_49_09_07_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 57/2007 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w gminie Lasowice Wielkie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.-57_25_09_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

58__25_09_2007.pdf 

   

ZARZĄDZENIE Nr 59/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

59_28_09_2007.pdf 

  

ZARZĄDZENIE Nr 60/2007 

  w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy
na 2007 rok
60_28_09_2007.pdf 

zal1_60_28_09_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2007 

 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.

61_12_10_2007.pdf   

za1_61_12_10_2007.pdf  

zal2_61_12_10_2007.pdf 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2007 

 w sprawie powołania komisji dla odbioru przekazywanego mienia administrowanego przez Komunalny Związek Wodno - Ściekowego Ligota Dolna 56 - w likwidacji.59_28_09_2007.pdf   

62_16_10_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 63/2007 

 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.

63_17_10_2007.pdf   

zal1_63_17_10_2007.pdf  

zal2_63_17_10_2007.pdf 

zal3_63_17_10_2007.pdf 

zal4_63_17_10_2007.pdf 

zal5_63_17_10_2007.pdf 

zal6_63_17_10_2007.pdf 

 

ZARZĄDZENIE Nr 64/2007 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk  o nr rej. OEO 7647 oraz zdjęcia z ewidencji księgowej.

64_23_10_2007.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr 65/2007 

 65_23_10_2007.pdf   

zal1_65_23_10_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 66/2007 

 66_23_10_2007.pdf  

zal1__66_23_10_2007.pdf  

zal2_66_23_10_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 

 w sprawie  odpisu firmie "bemet" Bernard Blys.

67_24_10_2007.pdf  

 

ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk nr rej. OEO 7647, który odbędzie sie w dniu 20 listopada 2007 r.

 68_30_10_2007.pdf   

  

ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 69_31_10_2007.pdf   

 zal1_69_31_10_2007.pdf   

 

ZARZĄDZENIE Nr 70/2007 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Lasowice Wielkie projektu gminy na rok 2008

 70_12_11_2007.pdf   

 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

 71_12_11_2007.pdf   

 zal1_71_12_11_2007.pdf   

 zal2_71_12_11_2007.pdf   

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 72/2007 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007 71_12_11_2007.pdf   

 72_15_11_2007.pdf   

 

 ZARZĄDZENIE Nr 73/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2007

 73_26_11_2007.pdf   

 zal1_73_26_11_2007.pdf    

 zal2_73_26_11_2007.pdf   

 zal3_73_26_11_2007.pdf   

 zal4_73_26_11_2007.pdf   

 zal5_73_26_11_2007.pdf   

 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

 74_28_11_2008.pdf    

 zal2_74_28_11_2008.pdf   

 zal3_74_28_11_2008.pdf   

 zal4_74_28_11_2008.pdf   

 zal5_74_28_11_2008.pdf   

 zal5_74_28_11_2008.pdf   

 zal6_74_28_11_2008.pdf   

 

ZARZĄDZENIE Nr 77/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 2007

 77_20_12_2007.pdf   

 zal1_77_20_12_2007.pdf   

 zal2_77_20_12_2007.pdf   

 

ZARZĄDZENIE Nr 78/2007 

w sprawie dokonania z urzędu odpisów na kontach podatkowych dłużników.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

 79_28_12_2007.pdf   

 zal1_79_28_12_2007.pdf   

 zal2_79_28_12_2007.pdf   

 zal3_79_28_12_2007.pdf   

 zal4_79_28_12_2007.pdf   

 

ZARZĄDZENIE Nr 80/2007 

realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2007 roku.

 80_28_12_2007.pdf   

 zal1_80_28_12_2007.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Joachim Smolnik
za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: wpisz datę

 

 

 

 

 

 

 
 
 zal1_74_28_11_2008.pdf   
 
 
 
 
w sprawie odpisu firmie "bemet" Bernard Blys.
w sprawie zmian układu wykonawczego na rok 200765_23_10_2007.pdf   
w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007

Metryka

Liczba odwiedzin 4976
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-02-08 12:39:20
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-02-08 12:39:20