logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZARZĄDZENIE Nr 536 / 2023 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

ZARZĄDZENIE Nr 536 / 2023

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia   19 stycznia  2023 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082, z późn, zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r., poz.1449, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

 • 1

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie.

 • 2

 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 • 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie;
 2. na stronie internetowej Gminy Lasowice Wielkie www.lasowicewielkie.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie oraz
  szkoły, której konkurs dotyczy;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.
 • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 536/2023
Wójta Gminy Lasowice Wielkie

 z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83, 46-282 Lasowice Wielkie. W skład zespołu  wchodzą:  Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Laskowicach, Szkoła Podstawowa w Chudobie oraz Publiczne Przedszkole w Lasowicach Wielkich, Publiczne Przedszkole w Laskowicach i Publiczne Przedszkole w Chudobie.

 

 1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

  Wójt Gminy Lasowice Wielkie
  Lasowice Wielkie 99A
  46-282 Lasowice Wielkie
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

  Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
   Lasowice Wielkie 83,
  46-282 Lasowice Wielkie
 • Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowe oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r., poz.1449, z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428, z późn. zm.)

 1. Wymagane dokumenty:

  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  2) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1) imię (imiona) i nazwisko,
  2) datę i miejsce urodzenia,
  3) obywatelstwo,
  4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca — poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii: - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672, z późn. zm.), lub - dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289, z późn. zm.),
  11. oświadczenie o dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1633, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego — oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r.,
  poz. 574, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 3. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, str. l w celach zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu".


 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich” w terminie do dnia 2 lutego 2023 r. do godziny 14:00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A 46-282 Lasowice Wielkie — decyduje data wpływu oferty do urzędu.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lasowice Wielkie (adres Lasowice Wielkie 99A 46-282 Lasowice Wielkie, telefon kontaktowy 774175470).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lasowicewielkie.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także — w przypadkach przewidzianych prawem — prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 929
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2023-01-19 13:06:22
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2023-01-19 13:06:22