logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 stycznia 2012 r.
 
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lasowice Wielkie zwany dalej Regulaminem, określa:
1.      zakres działania i zadania Urzędu Gminy Lasowice Wielkie zwanego dalej Urzędem,
2.      organizację Urzędu,
3.      zasady funkcjonowania Urzędu,
4.      zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych referatów i stanowisk pracy w Urzędzie.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 
1.      Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Lasowice Wielkie,
2.      Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Lasowice Wielkie,
3.      Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Lasowice Wielkie, Zastępcę Wójta Gminy Lasowice Wielkie, Sekretarza Gminy Lasowice Wielkie, Skarbnika Gminy Lasowice Wielkie oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lasowicach Wielkich.
 
§3
 
1.      Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2.      Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3.      Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
4.      Siedzibą Urzędu jest miejscowość Lasowice Wielkie.
§4
 
1.      Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach:
a)   w poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:30 do 15:30,
b)   w środę od 7:30 do 16:30,
c)   w piątek od 7:30 do 14:30.
2.      Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.
 
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU
§5
 
1.      Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej Komisji.
2.      Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
a)   zadań własnych,
b)   zadań zleconych,
c)zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
d) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
e)   zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
 
 
§ 6
 
1.      Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2.      W szczególności do zadań Urzędu należy:
a)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
b)   wykonywanie- na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
c)   zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
d) przygotowywanie materiałów do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów prawnych organów Gminy,
e)   realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady,
f)    zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej Komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
g)   prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu gminnych w siedzibie Urzędu,
h)   wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
·         przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
·         prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
·         przechowywanie akt,
·         przekazywanie akt do archiwów.
i)     realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
j)     współdziałanie w przygotowaniu organu administracji (samorządowej) publicznej w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk innych państw.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA URZĘDU
 
§7
 
1.      W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1)      Zastępca Wójta, któremu podlega Gminna Biblioteka Publiczna oraz Sprzątaczka,
2)      Sekretarz, któremu podlega Pracownik Gospodarczy,
3)      Referat Finansowy w skład którego wchodzi:
·         Księgowość budżetowa,
·         Podatki i opłaty gminne,
·         Stanowisko ds. płac,
.
Referatem Finansowym kieruje Skarbnik, który jest jednocześnie Kierownikiem Referatu,
4)      Stanowisko ds. kontroli zarządczej.
5)      Referat Gospodarki Komunalnej,
6)       Urząd Stanu Cywilnego w skład którego wchodzi Kierownik USC i Zastępca Kierownika USC,
7)      Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw kadrowych,
8)       Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji ludności,
9)       Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
10)   Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej,
11)   Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych,
12)   Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,
13)   Oświata Gminna,
14)   Informatyk,
15)   Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
16)   Obsługa Rady Gminy,
17)   Samodzielne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych,
18)   Samodzielne stanowisko ds. świadczeń alimentacyjnych.
2.       Wójtowi podlegają bezpośrednio Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,Referat Gospodarki Komunalnej, samodzielne stanowiska: ds. obsługi sekretariatu i spraw kadrowych, ds. ewidencji ludności, ds. obronnych i obrony cywilnej, ds. zamówień publicznych, ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, ds. świadczeń rodzinnych, ds. świadczeń alimentacyjnych, ds. kontroli zarządczej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, oświata gminna, informatyk, obsługa Rady oraz gminne jednostki organizacyjne.
1.     
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1)      Zastępca Wójta, któremu podlega Gminna Biblioteka Publiczna oraz Sprzątaczka,
2)      Sekretarz, któremu podlega Pracownik Gospodarczy,
3)      Referat Finansowy w skład którego wchodzi:
·         Księgowość budżetowa,
·         Podatki i opłaty gminne,
·         Stanowisko ds. płac,
·         Referatem Finansowym kieruje Skarbnik, który jest jednocześnie Kierownikiem Referatu,
4)      Referat Gospodarki Komunalnej,
5)      Urząd Stanu Cywilnego w skład którego wchodzi Kierownik USC i Zastępca Kierownika USC,
6)      Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw kadrowych,
7)      Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji ludności,
8)      Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
9)      Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej,
10) Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych,
11) Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,
12) Oświata Gminna,
13) Informatyk,
14) Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
15) Obsługa Rady Gminy,
16) Samodzielne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych,
17) Samodzielne stanowisko ds. świadczeń alimentacyjnych.
2.      Wójtowi podlegają bezpośrednio Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,Referat Gospodarki Komunalnej, samodzielne stanowiska: ds. obsługi sekretariatu i spraw kadrowych, ds. ewidencji ludności, ds. obronnych i obrony cywilnej, ds. zamówień publicznych, ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, ds. świadczeń rodzinnych, ds. świadczeń alimentacyjnych, ds. kontroli zarządczej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, oświata gminna, informatyk, obsługa Rady oraz gminne jednostki organizacyjne.
 
§ 8
 
Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 
Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
 
 
§ 9
 
Urząd działa według następujących zasad:
a)   praworządności,
b)   służebności wobec społeczności lokalnej,
c)   racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
d) jednoosobowego kierownictwa,
e)   planowania pracy,
f)    kontroli wewnętrznej,
g)   podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.
 
§ 10
 
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 
§ 11
 
Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.
 
§12
 
1.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2.      Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 
§13
 
1.      Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań. Wójt jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników pracujących na samodzielnych stanowiskach.
2.      Kierownicy kierują i zarządzają podlegającymi pracownikami w sposób zapewniający optymalną realizacje zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
3.      Szczegółowe zasady podpisywania pism przez Wójta oraz pracowników określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
ROZDZIAŁ V
 
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA,
SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY
 
§ 14
 
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1)      reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie,
4)      koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy w szczególności w zakresie podziału zadań oraz organizowanie współpracy pomiędzy nimi,
5)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
6)      czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
7)      przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
8)      upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9)      ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
10) powoływanie Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad nimi,
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulaminy oraz uchwał Rady.
 
 
 
§ 15
 
Do obowiązków Zastępcy Wójta należy:
1)      promocja gminy,
2)      nadzór nad Sprzątaczką Urzędu Gminy,
3)      nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych,
4)      dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu Gminy,
5)      nadzór i prowadzenie spraw dotyczących kompetencji gminy w zakresie Gminnej Biblioteki Publicznej,
6)      bieżące opracowywanie materiałów z wydarzeń promocyjnych, akcji, konkursów,  imprez i udostępnianie na stronę internetową urzędu,
7)      organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz współdziałanie z jednostkami zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.
Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w przypadku wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
Zastępca Wójtawykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 
§ 16
 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1)      wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracownika gospodarczego,
2)      koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami,
3)      prowadzenie spraw gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości komunalnych,
4)      sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu publicznego,
5)      oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i użytkowanie,
6)      dzierżawy, najemy, użyczenia nieruchomości komunalnych,
7)      prowadzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
8)      prowadzenie procedury administracyjno-prawnej dotyczącej zmian w księgach wieczystych, zakładanie nowych ksiąg w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Kluczborku,
9)      wydawanie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
10) prowadzenie spraw wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
11) prowadzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
12) prowadzenie spraw wywłaszczenia nieruchomości,
13) prowadzenie spraw melioracji i gospodarki wodnej.
 
§ 17
 
Do zadań Skarbnika należy:
1.      wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2.      kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3.      nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4.      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5.      współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6.      współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7.      przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących spraw finansowych,
8.      wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Wójta,
9.      Czynności z zakresu zadań Skarbnika Gminy w czasie jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Skarbnika wykonuje wyznaczony pracownik księgowości.
 
 
 
 
 
Rozdział VI
 
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I POZOSTAŁYMI
STANOWISKAMI PRACY W URZĘDZIE
 
§ 18
 
Do wspólnych zadań Referatów i pozostałych stanowisk pracy w Urzędzie należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
1.      prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2.      pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
3.      współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4.      podpisywanie rachunków/faktur zgodnie z planem finansowym w zakresie odpowiedzialności pracownika,
5.      przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
6.      podnoszenie i pogłębianie kwalifikacji zawodowych,
7.      stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8.      stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9.      prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających na określone stanowiska pracy,
10. bieżące kompletowanie przepisów prawnych w zakresie wykonywania obowiązków,
11. prowadzenie korespondencji i dokumentacji w zakresie wykonywania spraw,
12. przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
13. przestrzeganie regulaminu pracy,
14. przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych,
15. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
16. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta,
17. przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Ogólne obowiązki Kierownictwa Urzędu jako przełożonych służbowych określa Regulamin Pracy.
§ 19
 
Do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie stosuje się równoważny system czasu pracy.
 
§ 20
 
 
Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
1.      przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
2.      udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
3.      zapewnienie obsługi finansowo- księgowej Urzędu ,
4.      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5.      przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6.      sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7.      współpraca z organami kontroli finansowej i podatkowej oraz innymi organami w zakresie spraw finansowych i podatkowych,
8.      prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9.      rozliczanie inwentaryzacji,
10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11. kontrola na etapie realizacji rachunków i faktur, przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu realizujące wydatki budżetowe,
12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
13. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
14. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
15. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
16. wymiar podatków i opłat lokalnych,
17. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym zgodnie z odrębnymi przepisami,
18. księgowanie podatków i opłat lokalnych,
19. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
20. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
21. wykonywania innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Wójta.
 
Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli zarządczej w szczególności należy:
1.      prowadzenie kontroli w zakresie:
·         zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
·         realizacji obowiązku opracowania pisemnych procedur wymaganych przepisami prawa i ich przestrzegania,
·         skuteczności i efektywności działania,
·         wiarygodności sprawozdań,
·         ochrony zasobów,
·         przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
·         zarządzania ryzykiem,
2.      prowadzenie kontroli finansowej obejmującej:
·         przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
·         badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
·         prowadzenie gospodarki finansowej stosownie do obowiązujących procedur,
3.      dokumentowanie czynności przeprowadzania kontroli zarządczej,
4.      opracowanie rocznego planu kontroli.
5.      Procedury kontroli zarządczej Wójt określi odrębnym zarządzeniem.
 
Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1.      prowadzenie spraw planowania przestrzennego, w tym opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2.      opracowanie i realizacja programu ochrony środowiska,
3.      opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
4.      prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg gminnych oraz związanych z rozliczeniami kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia drogowego i konserwacją tego oświetlenia na wszystkich drogach przebiegających przez Gminę,
5.      współdziałanie z dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w sprawach związanych z określeniem warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej, sprzedażą i dystrybucją energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego,
6.      zapewnienie prawidłowego stanu infrastruktury technicznej Gminy poprzez remonty, modernizacje i inwestycje,    
7.      programowanie i realizacja uzbrojenia technicznego terenów budowlanych,
8.      prowadzenie spraw drogownictwa w zakresie dróg gminnych,
9.             prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków,
10. prowadzenie spraw stawek taryfowych i cen za usługi przewozowe,
11. aktualizacja map ewidencyjnych gminy,
12.          przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na prace geodezyjne,  
13. nadawanie numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy,
14. ustalanie wysokości renty planistycznej,      
15. prowadzenie spraw podziału i scalania nieruchomości,
16. prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości,
17. opiniowanie kierunków rekultywacji gruntów,
18. opiniowanie w sprawie zdjęcia i wykorzystania wierzchniej warstwy gleby,
19. przygotowywanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew lub krzewów,
20. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
21. prowadzenie:
·         ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,
·         ewidencji zbiorników bezodpływowych,
·         rejestru umów na odbiór odpadów komunalnych,
23. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie i gospodarki odpadami,
24. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
25. planowanie i dokonywanie zadrzewień,
26. współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób, chwastów i szkodników upraw,
27. współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie oświaty rolniczej,
28. wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogi gminnej dotyczące:
·         prowadzenia robót w pasie drogowym,
·         umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
·         umieszczania w pasie dróg gminnych reklam.
29. ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
30. wydawanie zezwoleń na lokalizację, budowę lub przebudowę zjazdu,
31. ustalanie i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który przysługuje producentowi rolnemu,
32. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
33. prowadzenie spraw zawiązanych z udzialaniem o udzielenie zamówień do kwoty 14000 euro,
34. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej,
Ochotnicze Straże Pożarne:
35. współpraca z ZarządamiZwiązku OSP R.P na wszystkich szczeblach,
36. realizacja budżetu OSP,
37. nadzór nad gotowością bojową OSP,
38. organizowanie konkursów i turniejów o tematyce pożarniczej,
Dodatki mieszkaniowe, Archiwum:
39. obliczanie, przyznawanie i współpraca z Referatem Finansowym przy wypłacaniu dodatków mieszkaniowych,
40. opracowywanie sprawozdań, rozliczeń i zestawień dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych,
41. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie udzielania wyjaśnień i pouczeń w sprawie przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego,
42. przejmowanie z poszczególnych komórek organizacyjnych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
43. sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii archiwalnej,
44. przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie,
45. prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,
46. udostępnianie akt i innej dokumentacji znajdującej się w archiwum,
47. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
48. przekazywanie wybrakowanych akt do zbiornicy surowców wtórnych,
49. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 
Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
  1. dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego,
  2. przyjmowanie oświadczeń:
·         wstąpieniu w związek małżeński w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego,
·         wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,

Metryka

Liczba odwiedzin 5656
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-03-23 14:09:10
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-03-23 14:09:10