logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Lasowice Wielkie, 29.05.2015

ZP.271.4.2015

 

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

 

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert

 

            Działając na podstawie art. 7 i art. 181 ust. 2 w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w konsekwencji uznania przez Zamawiającego w części zasadności informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Nr ZP.271.4.2015 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie” dokonany w dniu 19.05.2015 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

       


    Po zakończeniu czynności powtórzenia badania i oceny ofert Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Uzasadnienie:

W dniu 20.05.2015 r. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy REMONDIS Opole Sp. z o.o. 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9 informację o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego. Wnosząc informację Wykonawca przekazał Zamawiającemu informację, że zdaniem Spółki wybrana oferta jako najkorzystniejsza zawiera sfałszowane dokumenty w zakresie listu referencyjnego wystawionego przez Wójta Gminy Łubniany z dnia 14.05.2015 r. załączonego do oferty przedstawiając dowody w postaci kserokopii listu referencyjnego wystawionego przez Wójta Gminy Łubniany z dnia 26.04.2013 r. Wykazana ilość odpadów przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w 2012 r. na terenie Gminy Łubniany jest w każdym z tych listów różna. W związku z przedstawieniem niniejszego dowodu Zamawiający dnia 26.05.2015 r. wystąpił z pismem do Wójta Gminy Łubniany o potwierdzenie autentyczności treści referencji wydanych przez Wójta Gminy Łubniany z dnia 14.05.2015 r. w zakresie potwierdzenia rzeczywistego wykonania usługi co do ilości odbioru odpadów komunalnych w niej zawartych. Z otrzymanej od Gminy Łubniany korespondencji wynika, że w wydanym liście referencyjnym nastąpiły błędy obliczeniowe, które wynikają z faktu, iż podczas kalkulowania ilości odpadów zebranych w latach 2012-2014 przez przedsiębiorcę EKO-TRANS Jan Kurowski Kup, ul. Brynicka 16B nie uwzględniono korekt do sprawozdań kwartalnych. W przekazanej informacji Gmina Łubniany podała faktyczne ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany w latach 2012-2014przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.W związku z wystąpieniem nowych okoliczności Zamawiający postanowił unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w postepowaniu.

Metryka

Liczba odwiedzin 3983
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-05-29 13:01:55
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-05-29 13:01:55