logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyborze - droga Chocianowice

Lasowice Wielkie, dnia 09.06.2015r.ZP.271.5.2015r.  

 

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chocianowice”

 

Na podstawie  art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę :   REMOST P.P.U.H. Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Sp. Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-200 Olesno. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz, przyznana punktacja to:

- cena – 90 pkt

- udzielona gwarancja – 10 pkt 

Łączna liczba punktów – 100.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została uznana za najkorzystniejszą w wyniku poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiający działając w oparciu o Art. 87 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych poprawił w ofercie :

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - po uzyskaniu wyjaśnień w trybie Art. 87 ust 1 ustawy Pzp.

Poprawiono:

-  cenę brutto z kwoty   555 358,81 zł  na kwotę 529 054,08 zł,

-  podatek VAT 23%  z kwoty 103 847,58 zł na kwotę   98 928,81 zł

- cenę netto z kwoty 451 511,23 na kwotę  430 125,27zł

 W trybie Art. 87 ust.2 pkt. 1) ustawy Pzp. poprawiono  cenę brutto błędnie wyrażoną słownie  w kosztorysie ofertowym, na prawidłową.

 

1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela


Nr oferty

Wykonawca

cena – waga 90%

/pkt./

gwarancja- waga 10%

/pkt./

łączna l. pkt.

 

1.

BUDMIX  Barbara Moch, ul. Wiejska 18, Rzędów, 46-045 Turawa

-

-

-

2.

 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 

76,16

10

86,16

3.

HUCZ Sp. z o.o. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

82,96

10

92,96

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka, ul. Kępska 10, 45-129  Opole

74,99

10

84,99

5.

Usługi Transportowe, Melioracyjne , Roboty Ziemne Marianna Wójcik , ul. Koszyka 13/2,

45-720  Opole

-

-

-

6.

EKO-PROBUD  Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

75,92

10

85,92

7.

PHU „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

83,42

10

93,42

8.

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek , Sp. jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

90

10

100

9.

 

P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk, ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy

87,37

10

97,37

10.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe     „TOMBUD” ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno

-

-

-

 2. W postępowaniu  odrzucono  3 oferty,  nie został wykluczony żaden Wykonawca.

 3. Umowa zostanie zawarta  w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3519
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2015-06-09 16:18:51
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-09 16:18:51