logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁA Nr IX/51/15

UCHWAŁA Nr  IX/51/15

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2013.594 z póź. zm. ) w związku z art. 162 § 10,  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. 2013. 427 z póź. zm ) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje :

 

§ 1

  1. Stwierdza się, że zgłoszenie Pana Lecha, Józefa Hrywny, kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku, złożonym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku Panią Janinę Popiel-Lipską w dniu 1 lipca 2015 r. wpłynęło do rady gminy po upływie terminu o którym mowa w § 1 w/w ustawy.

2.      Zgłoszenia kandydatów, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.

 

§ 2

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

2.      Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich, a także zamieszczenie jej treści na stronie BIP urzędu gminy.

    

 


Uzasadnienie :

 

Zgodnie z art. 162 § 10,  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych           ( t.j. Dz.U. 2013. 427 z póź. zm ) zgłoszenia kandydatów uznaje się za niespełniające wymogów formalnych – zgłoszenie po ustawowym terminie § 1 w/w ustawy { tj. do 30 czerwca ostatniego roku kadencji } - i pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 592
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-08-28 12:14:25
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-08-28 12:14:25