logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie – inwestycja celu publicznego pn.: „Budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego

Lasowice Wielkie 04.07.2016 r.
 
 GK.6733.2.2016
                                                 
 
                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)   
 
 
zawiadamiam
 
          że w dniu 04 lipca 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Joachim Smolnik Sekretarz Urzędu Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego” na dz. nr: 102; 414/53 arkusz mapy 1,  w miejscowości Jasienie.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 
 
 
 
Otrzymują :
1. Sołtysi wsi Jasienie, 
 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1647
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2016-07-05 10:09:18
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2016-07-05 10:09:18