logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn.

Lasowice Wielkie, 21.07.2016 r.
 
GK.271.9.2016
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego - wykonawczego)
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień
dla inwestycji
pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

- wartość zamówienia nie przekracza kwoty wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro
Lasowice Wielkie, 21.07.2016 r.
 
GK.271.9.2016
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego - wykonawczego)
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień
dla inwestycji
pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”

- wartość zamówienia nie przekracza kwoty wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro
 
I. Przedmiot zamówienia. 
Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach według koncepcji dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”.
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 
Na przedmiot zamówienia składają się prace:
 1. Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich branżach z wymaganymi uzgodnieniami powinien być sporządzony w 4 egz (oddzielnie każda branża)
 2. Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.
Całość dokumentacji dodatkowo powinna być sporządzona w 2 egz. w wersji elektronicznej dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym (dokumentu WORD i PDF) na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, projektem usytuowania wyposażenia i szczegółowego zwymiarowania i opisania wyposażenia.
 
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionych prac projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, decyzji i innych potrzebnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia w imieniu Zamawiającego stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. Mapa do celów projektowych leży po stronie Zamawiającego (w trakcie opracowania).
 
Należy zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne i w przypadku konieczności w ramach zamówienia należy również sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wymagane opinie, zezwolenia, decyzje i inne w tym zakresie.
 
Lokalizacja inwestycji – Jasienie dz. Nr 950/88 km. 1 (działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niniejszej działki stanowi załącznik Nr 5.
Obecnie na terenie działki znajdują się: szkoła podstawowa, przedszkole, budynki gospodarcze oraz toalety (zał. Nr 6 mapa ewidencyjna).
Zakłada się, że wartość kosztorysu inwestorskiego planowanych robót nie może przekroczyć kwoty 680.000 zł brutto. Ewentualne przekroczenie wskazanej wartości – wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Warunkiem opracowywania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji) wraz ze wstępnym szacunkowym kosztem w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy (struktura oraz koncepcja usytuowania pomieszczeń w budynku oraz wyposażenia musi być na etapie projektowania uzgadniana z Zamawiającym oraz przedstawicielami Sołectwa Jasienie i ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego).
 
Zatwierdzenie projektu wstępnego przez Zamawiającego następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania koncepcji poprzez przesłanie Wykonawcy mailem informacji o akceptacji projektu wstępnego.
Dokumentacja objęta przedmiotem niniejszego zamówienia będzie służyła opisowi przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z:
 1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);
 2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462);
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
 6. oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
Ponadto:
 1. Wraz z projektem wykonawca przedkłada oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań i oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część dokumentacji.
 2. Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, zestawienia szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, czy urządzenia.
 3. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość i standard oraz inne istotne elementy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich uwierzytelnionych kserokopii Zamawiającemu.
 5. Wraz z przyjęciem opracowań projektowych Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania w granicach wynikających z celu tego postępowania.
 6. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej – nieodpłatnie.
 7. Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do nieodpłatnego sporządzania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych RP.
 8. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca niezwłocznie, nieodpłatnie dokonuje niezbędnych poprawek lub udziela pisemnych wyjaśnień nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej niezwłocznie - najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania pytania przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.
 12. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień oraz nanoszenia wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, jakie zostaną zgłoszone w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
 13. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Zamawiającego oraz ich wprowadzanie do zatwierdzonej dokumentacji.
 14. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielami Sołectwa Jasienie oraz przedstawicielami Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 
 
 1. Termin realizacji:
 
Kompletną dokumentację wraz z prawomocną decyzją pozwolenie na budowę Wykonawca dostarczy w terminie do 15.12.2016 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy:
dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa Budowlanego w następujących specjalnościach:
- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik Nr 2 – wykaz osób.
 
 
 
 1. Warunki wykluczenia.
 
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy oświadczą (załącznik Nr 3), że są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
 
 
 1. Kryterium wyboru:
Cena – 100%
 
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
 
                             C min
Wpc = ----------------------------------------------------- x 100
                             C bad.
Wpc          -           wartość punktowa za oferowaną cenę
C min.       -           wartość oferty z najniższą ceną brutto
C bad.       -           wartość ceny badanej oferty brutto
 1. Wynagrodzenie.
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
 
 1. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy załączyć:
- wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz uprawnieniach określonych w punkcie III niniejszego zapytania, sporządzony przez Wykonawcę i zawierającego informacje według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
- oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do zapytania.
 
 1. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 29.07.2016 r. w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A (Sekretariat, pok. 01) – do godziny 12.00
w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie opisanej:
Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego-wykonawczego) dla inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”, nie otwierać przed 29.07.2016 r. godz. 12.00
 
 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
 
 1. Modyfikacja treści zapytania ofertowego.
 
 1. Po upływie terminu składania ofert modyfikacja treści zapytania ofertowego jest niedopuszczalna.
 2. Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:
- wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz,
- upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego bip.lasowicewielkie.pl oraz wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.
 1. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia.
 
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 
 1. Sposób porozumiewania się.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną ug@lasowicewielkie.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną. 

Zał Nr 1. formularz
Zał. Nr 2 wykaz osób
Zał. Nr 3 oświadczenie
Zał. Nr 4 projekt umowy
Zał. Nr 5 wypis i wyrys
Zał. Nr 6 mapa ewidencyjna

Metryka

Liczba odwiedzin 3709
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-07-21 11:13:58
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-07-21 11:13:58