logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”

ZARZĄDZENIE NR  187/16
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lasowice Wielkie oraz uchwały Nr XLIII-282/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia      27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania                   z organizacjami pozarządowymi Gminy Lasowice Wielkie i podmiotami wymienionymi        w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:
§ 1
  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie” zwany dalej „PGN” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 1  ma na celu zebranie uwag, opinii w sprawie projektu PGN.
§ 2
  1. Konsultacje społeczne, określone w § 1 skierowane są do wszystkich osób pełnoletnich mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lasowice Wielkie oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych obejmujących terenem działania Gminę Lasowice Wielkie jak również do innych podmiotów społeczno – gospodarczych, których interes wiąże się z przedmiotem konsultacji społecznych.
  2. Konsultacje społeczne obejmują teren Gminy Lasowice Wielkie.
§ 3
  1. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag, opinii na formularzu konsultacyjnym zwany dalej „formularzem”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Formularz  należy składać w terminie określonym w § 4 osobiście w Urzędzie Gminy    w Lasowicach Wielkich – sekretariat lub przesyłając w postaci elektronicznej na adres  e-mail: ds_rgk@lasowicewielkie.pl
  3. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag odbywać się będzie przez upublicznienie informacji o konsultacjach – obwieszczenia wraz z projektem PGN umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu – www.lasowicewielkie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.lasowicewielkie.pl oraz poprzez wyłożenie projektu PGN do publicznego wglądu w Urzędzie w Lasowicach Wielkich, I piętro, pok. nr 19.
  4. Informacja o przedmiotowych konsultacjach – obwieszczenie zostanie umieszczone również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz tablicy ogłoszeń w jednostkach pomocniczych Gminy Lasowice Wielkie. Wzór treści obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
  1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 11 sierpnia 2016 roku i potrwają do dnia 25 sierpnia 2016 roku.
  2. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone, w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji sprawozdanie, które podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.lasowicewielkie.pl, na stronie internetowej Urzędu - www.lasowicewielkie.pl oraz  umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
§ 5
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest Pani Diana Promna – tel.: 77 417 54 86.
§ 6
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2042
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-08-03 16:54:29
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-08-03 16:54:29