logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia - Budowa kanalizacjisanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie

Lasowice Wielkie, 02.09.2016
ZP.271.7.2016
 
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie”
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję:
w dniu 02.09.2016 r. o godz. 12.10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 12 ofert przez n/w Wykonawców.
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 750.000 zł brutto.
Oferty złożyli:
 
LP Nazwa i adres Wykonawcy
 
Oferowana cena brutto Gwarancja jakości Termin wykonania Warunki płatności
1 INSTALATORSTWO sanitarne i gazowe MARIAN WESOŁY
63-820 Piaski
Strzelce Wielkie 8
463.750,46 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
2 SENT-BUD Wróblewski Bogdan
53-446 Wrocław,
ul. Szczęśliwa 4/15
592.651,36 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SANGAZ Waldemar Pacud
42-221 Częstochowa,
 ul. Ikara 288
804.606.21 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
4 NAWITEL Sp. z o.o. Sp.k.
55-040 Kobierzyce
ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie
493.288,84 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
5 Energy Investors Group S.A. 00-582 Warszawa, Al. Szucha 8/IVp. 504.982,81 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
6 Konsorcjum:
Lider:
PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 25
Partner:
„Budren” Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Armii Krajowej 25
640.696,79 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
7 PPUH PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.k.
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79A
427.033,86 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
8 Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka
45-129 Opole, ul. Kępska 10
837.900,60 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
9 Konsorcjum:
Lider:
Zakład Wodno-Melioracyjny Stanisław Gramatyka
42-713 Kochcice
ul. Słoneczna 17
Partner:
Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TORPAP” Jacek Borek
42-700 Sadów, ul. Leśna 10
497.533,78 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
10 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych
EXPRIM Sp. z o.o.
52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 22
815.955,14 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
11 Przedsiębiorstwo Usługowe „B&WJ” Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Ks. Antoniego Roboty 8
611.310,00 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
12 WOD-KOP Artur Fiszer
42-165 Lipie, Albertów 2A
435.094,05 60 m-cy zgodnie z SIWZ zgodnie z SIWZ
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4451
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-09-02 16:26:36
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-02 16:26:36