logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - Przebudowa i rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków Trzebiszyn w miejscowości Trzebiszyn

Lasowice Wielkie 19 października 2016r.
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
        Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zawiązku z art. 85 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
że w dniu 19 października 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków Trzebiszyn z przepustowości średniodobowej 200 m3/d na przepustowość średniodobową 400 m3/d w miejscowości Trzebiszyn, powiat kluczborski, woj. opolskie".  Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami uzgadniającymi wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
 
 
Wójt Gminy
Lasowice Wielkie
/-/ Daniel Gagat
 
 
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Trzebiszyn
 

Metryka

Liczba odwiedzin 952
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-10-19 16:29:39
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-10-19 16:29:39