logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - budowa odcinków elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0.23 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia

Lasowice Wielkie 21.10.2016 r.
 
 
 
 
GK.6733.12.2016
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art.49 w związku z art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.).
 
 
zawiadamiam
 
 
że w dniu 21.10.2016 r., została wydana decyzja GK.6733.12.2016 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięciabudowa odcinków elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0.23 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego” w miejscowości Wędrynia, na dz. nr 106/30; 682/31; 684/32; 683/31; 689; 329/1; 46/1; 48 arkusz mapy 1 wszczętego obwieszczeniem Wójta Gminy GK.6733.10.2016 z dnia 02.09.2016 r.
 
 
           Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.
            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
           Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują :
  1. Sołtys wsi Wędrynia
 -     na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 536
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-10-21 12:44:14
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-10-21 12:44:14