logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

Lasowice Wielkie, 17.05.2019 r.

ZP.271.5.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, iż w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostało 6 ofert przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 580 281,89 zł brutto.

Oferty złożyli:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”

Anna Stryczek-Janicka

ul. Kępska 10,

45-129 Opole

5 051 684,54

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2.

TERRA MOTA Sp. z o.o.

ul. Bardiowska 3,

38-300 Gorlice

6 754 035,17

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3.

POLINSTAL Sp. z o.o.

ul. Opolska 79A,

47-300 Krapkowice

3 552 696,08

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

 „ECOKOM” Sp. z o.o.

ul. Opolska 21,

46-022 Luboszyce

3 376 439,79

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony

Środowiska Sp. z o.o.

ul. Południowa 1,

56-400 Oleśnica

3 726 293,61

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

6.

KOMPLEX Sp. z o.o.

ul. Drzewieckiego 3,

46-100 Namysłów

4 164 874,91

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 3219
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-05-17 13:36:50
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-05-20 08:54:35

Historia zmian