logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

    Lasowice Wielkie, 26.04.2020 r.

 

 

GK.271.6.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014  
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

roboty budowlane polegające na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie

Część I – Budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice

Część II - Wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe

Część III - Wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
 • Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice na działce nr 10/2 k.m. 2. Siłownia umiejscowiona będzie na trawniku przy boisku trawiastym. Na terenie działki znajdującej się również Szkoła Podstawowa. Projekt siłowni obejmuje następujące urządzenia sprawnościowe. montowane po dwa do jednego pylonu:
 • Steper – Odwodziciel
 • Wioślarz – Prasa Nożna
 • Twister – Wahadło
 • Narciarz – Jeździec
 • Wyciąg Górny – Wyciskanie Siedząc
 • Orbitek – Biegacz

Dodatkowo siłownia wyposażona będzie w tablicę regulaminową.

 • Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe na działce nr 46/4 k.m. 2 Dla projektowanego przedsięwzięcia dobrano następujące urządzenia:
 • 3 stoliki betonowe z czterema wolnostojącymi siedziskami dla każdego stoły (2 stoły do gry w szachy, 1 do gry w chińczyka)
 • Wahadło + Biegacz + Twister
 • Wioślarz
 • Orbitrek
 • Tablica regulaminowa
 • Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie na dz. nr 315/88 k.m. 1. Dla projektowanego przedsięwzięcia dobrano następujące urządzenia:
 • Wahadło + Biegacz + Twister
 • Wioślarz
 • Orbitrek
 • Tablica regulaminowa

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgłoszeniami budowlanymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oryginały dokumentacji znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 19 I piętro).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 2. organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze),
 3. ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
 4. wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,  wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 5. wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania.
 6. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 992 ze zm.).
 7. dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy

 

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą dla każdego zadania oddzielnie zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2020 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji zamówienia).

W dniu zgłoszenia gotowości do obioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej. A następnie terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapy powykonawcze z inwentaryzacji geodezyjnej.

 1. PROCEDURA
 1. Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 r.
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100%
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
 1. Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2020.2020 r. do godziny 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro,

zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Gronowice, Lasowice Małe i Jasienie
nie otwierać przed 05.05.2020 r. godz. 12:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.

                                                   Śr – 7.30 do 16.30

    Pt – 7.30 do 14.30

 1. Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY.
 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy.
 3. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2530
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-04-27 13:19:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-05-19 11:29:35

Historia zmian