logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Kanalizacja sanitarna miejscowości Lasowice Małe”

Lasowice Wielkie 16.06.2020r.

 

 

GK.6733.3.2020.ZJ

 

 

                                                  

  O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 293)   

 

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 12 czerwca 2020 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje pełnomocnik Andrzej Neustein Biuro Projektów „NEUSTEIN” s.c. w Opolu - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia „Kanalizacja sanitarna miejscowości Lasowice Małe”

 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie pompowni sieciowej Ø 2000 mm z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza wodociągowego i energetycznego), rurociągów tłocznych ścieków – zbiorczych PE100RC Ø 110 mm – L 515 m, na dz. nr 4 arkusz mapy 2, dz. nr: 37/3; 153/4 ark. mapy 4 w miejscowości Lasowice Małe.  

 

 

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Małe
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1236
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-06-16 13:06:38
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-16 13:06:38