logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

     Lasowice Wielkie, 16.07.2020 r.

 

 

GK.271.21.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto

roboty budowlane polegające na:

Wykonaniu podestu przy budynku remizy OSP Laskowice

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie drewnianego podestu przy budynku remizy OSP Laskowice, pod wiatą. Podest mocowany do bloczków betonowych postawionych na istniejącym utwardzeniu z kostki betonowej. Podest o wysokości 32 cm, o wymiarach szer. 6,45 x gł. 4,15 cm. Do podestu dołączono schodki. Grubość desek 28 cm.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Oryginały dokumentacji projektowej znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 19, I piętro).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze),
 2. ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
 3. wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,  wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 4. wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania.
 5. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 992 ze zm.).

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.11.2020 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji zamówienia).

 

PROCEDURA

 1. Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 380/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014 r.
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100%

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 22.07.2020 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro,

zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Wykonanie podestu przy budynku remizy OSP Laskowice
nie otwierać przed 22.07.2020 r. godz. 10:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.

                               Śr – 7.30 do 16.30

                               Pt – 7.30 do 14.30

Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy.

 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy.
 3. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2506
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-07-16 14:19:49
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 10:49:14

Historia zmian