logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)

Lasowice Wielkie, 25.06.2021 r.

 Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A

GK.271.7.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie Zarządzenia Nr 251/20 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

na roboty budowlane polegające na budowie sieci oświetlenia drogowego
w Wędryni (posesje 21-22)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A, woj. opolskie,

tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22). W ramach robót budowlanych należy wykonać:

 • słup stalowy, wzmocniony o wysokości 8 m z wysięgnikiem o dł. 1m, zabezpieczony antykorozyjnie – 7kpl
 • źródło światła – Oprawa LED, moc oprawy do 40 W (min 27W) – 7 kpl,
 • Linia kablowa YAKXS 4*35mm2 L = 447m

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do posiadania kierownika budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Oryginały dokumentacji projektowej znajdują się w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 19, I piętro).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia
  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaże Zamawiającemu
  w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 2. organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze),
 3. ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
 4. wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji,  wydanych w związku z realizacją inwestycji,
 5. wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary
  i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania.
 6. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 992 ze zm.).
 7. dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą dla każdego zadania oddzielnie zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.09.2021 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji zamówienia).

W dniu zgłoszenia gotowości do obioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej. A następnie terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapy powykonawcze z inwentaryzacji geodezyjnej.

PROCEDURA

Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem nr 251/20 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.

Kryteria oceny i wyboru ofert: cena – 100%

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w nieprzekraczalnym terminie do 02.07.2021 r. do godziny 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat pok. 1 I piętro, zaadresowanej w następujący sposób:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46-282 Lasowice Wielkie 99A

Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)
nie otwierać przed 02.07.2021 r. godz. 10:00

Podać należy nazwę i adres oferenta.

Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.

                               Śr – 7.30 do 16.30

                               Pt – 7.30 do 14.30

Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru załączonego do dokumentacji.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 2.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Istotne postanowienia umowy.
 3. Dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2195
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-06-25 11:47:37
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-07-15 13:07:42

Historia zmian