logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa budynku magazynowego oraz budowa budynku magazynowego z łącznikiem w zabudowie zagrodowej na działce nr 720/128 przy ul. Wiejskiej w miejscowości Jasienie"

Lasowice Wielkie, 24.11.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa budynku magazynowego oraz budowa budynku magazynowego z łącznikiem w zabudowie zagrodowej na działce nr 720/128 przy ul. Wiejskiej w miejscowości Jasienie", że w dniu 24.11.2021 zostały wydane 2 postanowienia:

1/ o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

2/ o zawieszeniu postępowania.

Z treścią obu postanowień oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Obwieszczenie nastąpiło dnia  29 listopada 2021 r.

 SYGNATURA SPRAWY: GK.6220.10.2021

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

Daniel Gagat

 

 

 

 

ZAMIESZCZONO:

1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3/ Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie

Metryka

Liczba odwiedzin 1149
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-11-29 15:13:56
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-11-29 15:13:56