logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                Kluczbork, dnia 16 maja 2022r.

SPO.12.2022.EK 

 

 

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021r. poz.1057) oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać pod następującymi adresami stron internetowych:

  1. www.polnocnysubregion.pl
  2. www.bip.lasowicewielkie.pl

 

Dokumentacja postępowania obejmuje:

  • Projekt „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
  • Formularz uwag do Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 – 2030.

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym zakresie nie jest prowadzone.

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”, jak również projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.05.2022 r. do 21.06.2022  r.:

  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: strategia@polnocnysubregion.pl (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 856
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-05-17 08:23:25
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-17 08:23:25