logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Lasowice przy ul. Bierdzańskiej13"

                                 Lasowice Wielkie, 18.04.2019r.

 

GK 6220.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Lasowice przy ul. Bierdzańskiej13"

 Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 2081)

 WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek firmy Deborah Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Towarowej 33 z dnia 07.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów pokablowych w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11) na działkach nr 542/16 i 543/16 km 14 w miejscowości Lasowice przy ul. Bierdzańskiej13".

 1. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Organami, które biorą udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydały stosowne uzgodnienia są:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.20.2019.DF z dnia 15.04.2019r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Opinią Sanitarną znak: 4315.10.2017.MCh z dnia 08.04.2019r. pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsięwzięcia.
 2. Informując o powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z raportem oddziaływania na środowisko) oraz aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej (e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl ) w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich (pokój nr 19), w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30. ; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 23) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Zamieszczono:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
 2. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – sołectwo Laskowice.
 3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Otrzymują:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku.
 3. a/a

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

   Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 391
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-04-18 13:38:14
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-18 13:38:14