logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Przebudowie drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km od km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”, na dz. nr 375/8; 361/1; 4; 5 arkusz mapy 7, dz. nr 1 ark. mapy 6, dz. nr 22 ark. mapy 2, dz. nr: 25/1; 84; 33; 93/1 ark. mapy 15 w miejscowości Laskowice

Lasowice Wielkie 23.09.2019r.

 

 

 

 

GK.6733.4.2019.ZJ

      O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)   

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 19 września 2019r. zostało wszczęte na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Paweł Świątek - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku  o długości 0,400 km od km (od km 3 + 540 do km 3 + 940 str. prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice. Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym”, na dz. nr 375/8; 361/1; 4; 5 arkusz mapy 7, dz. nr 1 ark. mapy 6, dz. nr 22 ark. mapy 2, dz. nr: 25/1; 84; 33; 93/1 ark. mapy 15 w miejscowości Laskowice.  

 

  Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         

 

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Laskowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 252
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-09-23 11:50:00
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-23 11:50:00