logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark. m. 1”.

                                 Lasowice Wielkie, 10.09.2020r.

GK 6220.5.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark. m. 1”. Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)

 

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na wniosek LAS POL spółki z o.o. z siedzibą przy ul. M. Reja 78/1A, 50-343 Wrocław reprezentowanej przez Panią Natalię Czajkowską z dnia 16.06.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, Trzebiszyn F1, F2 i F3, składających się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie kluczborskim, woj. opolskim, miejscowość Trzebiszyn, obręb Trzebiszyn, na dz. o nr ewid. 1/9, ark. m. 1”. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Organem, który bierze udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydał stosowne uzgodnienie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem znak: WOOŚ.4221.44.2020.BB z dnia 08.09.2020r. uzgodnił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia;

  1. Informując o powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją (w tym z raportem oddziaływania na środowisko) oraz aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej (e-mail: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl ) w terminie 30 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich (pokój nr 19), w godzinach pracy Urzędu t.j. poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30. ; środa 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm. ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
  2. Tablica ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – sołectwa Lasowice Wielkie i Trzebiszyn.
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 

Otrzymują:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

  1. Strony postępowania.

Do wiadomości:

1/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45 – 594 Opole

3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Odrowążów 2, 45-089 OPOLE

4/  a/a

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 304
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-09-10 15:15:03
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-09-10 15:17:28

Historia zmian