logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadaniaw sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu.....

nowa podstrona, dodana 2007-02-15

 

 

Zarządzenie Nr 21/07

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 14 lutego 2007r.

 

 

 

         W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania           w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz realizację profilaktycznych działalności informacyjnych i edukacyjnych skierowanej do dzieci    i młodzieży na terenie Gminy.

 

         Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz.593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 175, poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651)       w związku z art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055,     Nr 116 poz. 1203, i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 175 poz 1457)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe.

 

§ 2

 

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu          a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia

 Wójta Gminy  Lasowice Wielkie

Nr 21/07  z dnia 14 lutego 2007r.

 

 

 

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe.

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

ogłasza

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

 

         otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych                w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

 

         - propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

         -realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych        

                 skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy,

 

 

Rozdz.I. Propagowanie i Rozwijanie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji

 

         1.Rodzaj zadania – zadanie z zakresu kultury fizycznej,  sportu  i

                 rekreacji.         

         a) formy realizacji zadania:

1) rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych,

2) prowadzenie rozgrywek,

3) rozwój bazy sportowej, wynajem obiektów,

4) zakup sprzętu sportowego,

5) wyjazdy na zawody, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,

6) promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów sportowych,

7) organizację szkoleń kadry trenerskiej, instruktorskiej dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Rozdz.II.  Realizacja profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy

 

 

         2.Rodzaj zadania–realizacja profilaktycznych działań informacyjnych  i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży :

         a) organizowanie obozów, kolonii i półkolonii z programem        profilaktycznym dla dzieci i młodzieży a to:

1) realizacja programu profilaktyki alkoholowej,

2) stwarzanie kreatywnych sytuacji wychowawczych,

3) propagowanie zdrowego stylu życia,

4) wychowanie poprzez sport,

5) prelekcje z udziałem pedagogów,

6) spektakle profilaktyki i wychowania,  

         b) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży

         c) wspieranie programów profilaktyczno-informacyjnych dla dzieci i    młodzieży,

         3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w Rozdz. I i II  w 2007 roku : 41.700

         4.W 2006 roku na realizację zadań przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 33.000.

 

 

I. Zasady przyznawania dotacji.

 

         1. Powierzenie wykonania ww.zadań lub wsparcie ich realizacji              i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) lub innych właściwych przepisów.

         2. Wójt przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie inwidualnych decyzji.

         3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

         4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 

II.Terminy i warunki realizacji zadań.

 

         1. Zadania powinny być realizowane w okresie od VI  do XI 2007r.

         2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami                       i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

 

III.Termin składania ofert.

 

         1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w w.w zakresach należy składać do 26 marca 2007r. do godz. 9.30. w Sekretariacie Urzędu Gminy 46-282 Lasowice Wielkie 99A. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu 30 marca 2007r.o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich 99A, na Sali Narad Urzędu Gminy                          w Lasowicach Wielkich odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

 

 

         2. Oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

 

 

 

IV.Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

         1. Ostateczne roztrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż                  w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

         2.Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

         3. Komisja powołana przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie, składająca się z pracowników Urzędu Gminy, dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań, wymienionych w ogłoszeniu i przedstawia Wójtowi do akceptacji.

         4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

         5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww.zadań nastąpi              w oparciu o następujące kryteria :

- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,

-posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

- ocenę realizacji wcześniejszych edycji  projektów, w tym ich liczbę i tradycje,

- pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych          i prywatnych,

- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami  i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,

- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.

 informację wytworzył(a): Bożena Małysa
za treść odpowiada: Bożena Małysa
data wytworzenia: 14.02.2007

Metryka

Liczba odwiedzin 2746
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-02-15 13:17:59
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-02-15 13:17:59