logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ROZEZNANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1. Zamawiający:
Gmina Lasowice Wielkie
siedziba: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99 A, 46-282 Lasowice Wielkie
NIP: 751 – 10 – 11 - 379
tel. 77 417 54 75   fax. 77 417 54 91
Adres strony internetowej: www.lasowicewielkie.pl
e-mail: ug@lasowicewielkie.pl
zaprasza do złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym na:
Wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania do 750 wyborców w tym dla obwodu głosowania w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 
2. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania do 750 wyborców w tym dla obwodu głosowania w których lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 10 szt. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych ( M.P poz. 312 ) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.
 Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone zostały w załączniku nr 5 do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych.
 Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:
1) zaleca się:
a) stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które cała powierzchnią przylegają do boków urny,
b) zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny
2) dopuszczalne jest:
a) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
b) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny
3) należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
4. Okres gwarancji:
Gwarancja na okres 36 miesięcy od dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu
zamówienia bez uwag.
5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert : najniższa cena
1) W ofertę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny jednostkowej za wykonanie i transport, podatku VAT oraz całkowitego kosztu zrealizowanego zamówienia.
2) Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury.
6. Opis sposobu przygotowania i termin złożenia ofert:
Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:
- Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do rozeznania cenowego.
- Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
 
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji.
- Termin składania ofert: do 31.05.2016 r. do godz. 12.00
- Ofertę na wykonanie w/w usługi należy złożyć w następujący sposób:
1) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Lasowice Wielkie, pokój nr 2, I p. (sekretariat). ( z dopiskiem na kopercie Oferta na dostawę urn wyborczych dla Gminy Lasowice Wielkie ).
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99 A,                        46-282 Lasowice Wielkie( z dopiskiem na kopercie Oferta na dostawę urn wyborczych dla Gminy Lasowice Wielkie ).
3) pocztą elektroniczną na adres : sekretarz@lasowicewielkie.pl 
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joachim Smolnik – tel. 77 417 54 75
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego przetargu bez podania przyczyny.
 
W załączeniu:
1. Formularz ofertowy
2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. wraz z załącznikami (załączniki od nr 1 do nr 5).
3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r.
4. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej (ZPOW-431-1/16 z dnia 21.04.2016 r. oraz     ZPOW-432-9/16 z dnia 25.04.2016 r.)
5. Projekt umowy
6. Projekt protokołu odbioru
 
 
 
 
………………………………………………
(miejscowość, data)
 
 
Pieczątka oferenta 
OFERTA
 
Odpowiadając na skierowane do nas rozeznanie cenowe dotyczące wykonania wraz z dostawą do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie nowych urn wyborczych w ilości 10 szt. dla obwodów głosowania do 750 wyborców w tym dla obwodów w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
składam ofertę następującej treści:
  1. oferujemy wykonanie zamówienia na zasadach określonych w rozeznaniu cenowym
 
Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa za wykonanie i transport Ilość Podatek VAT Cena brutto
Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców w tym dla obwodu w  którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
   10    
Razem
 
       
 
 
 
cena brutto: …………………….. zł
słownie: .....................................................................................................
cena netto: …………………….. zł
 
  1. Termin wykonania zamówienia:
30 czerwiec 2016 rok.
  1. Warunki płatności:
14 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  1. Okres gwarancji:
36 miesięcy
  1. Oświadczam, że:
  • zapoznaliśmy się z projektem umowy, i akceptujemy jej treść,
  1. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
  2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
  1. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.
 
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej
 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4890
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-05-17 12:28:55
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-17 12:28:55