logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zapytanie ofertowe na Konserwację ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach

 

Lasowice Wielkie, 04.03.2024 r.

 

Zamawiający:

     Rzymskokatolicka Parafia

  Matki Bożej Bolesnej w Tułach

              46-282 Tuły 41

                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Konserwację ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach

 

Przedmiot zamówienia:

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach

Szczegółowy zakres robót został określony w pozwoleniu nr 21/R/2022 wydanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 3)

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano prace w ramach takich działań jak: Wykonanie konserwatorskich badań stratygraficznych, badania laboratoryjne. Demontaż ołtarza. Usunięcie niepierwotnych nawarstwień. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna. Impregnacja wzmacniająca strukturę drewna, sklejanie pękniętych partii drewna, uzupełnianie ubytków drewna. Stabilizacja konstrukcyjna szafy ołtarzowej wraz z dekoracją. Uzupełnienie warstwy zaprawy. Uzupełnienie pulmentu. Prace pozłotnicze, konserwacja i rekonstrukcja warstwy malarskiej. Rekonstrukcja rzeźb.  Konserwacja obrazów na płótnie. Zabezpieczenie lica obrazów, oczyszczenie i usunięcie starych warstw dublujących (jeśli będzie taka konieczność), konserwacja podobrazia. Uzupełnienie płótna i zaprawy. Dublowanie obrazów oraz restauracja. Montaż obrazów, rzeźb i dekoracji snycerskiej w szafie ołtarzowej. Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

 

Kod CPV zamówienia:

45212320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nr wniosku Edycja2RPOZ/2023/3707/PolskiLad

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin z Zamawiającym.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy.

Warunki płatności – zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP Gminy Lasowice Wielkie.

Termin zakończenia prac konserwatorskich: do 22.11.2024 r.

 

Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Sara Marczak

tel. 77 417 54 86

e-mail: ds_rgk@lasowicewielkie.pl

 

Kryterium wyboru:

Cena – 100%.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę najniższą cenę.

 

Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
 3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Formularza Ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego w BIP.

 

Procedury dot. postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia procedury o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania aż do chwili zawarcia umowy. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej zostanie umieszczone na stronie BIP Gminy Lasowice Wielkie.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • została złożona po terminie składania ofert;
 • została złożona przez wykonawcę:
 • niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
 • który nie złożył na wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
 • jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 • nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
 • została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 • wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

Przed wystąpieniem na drogę sądową Wykonawca zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną pracę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. prace konserwatorskie zabytku. Dowodem potwierdzenia będą poświadczenia wskazujące, że prace zostały wykonane w sposób należyty, prawidłowo ukończone;
 • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – kierownik prac konserwatorskich wskazany przez Wykonawcę musi spełniać wymagania o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
 1. Złożenie oferty:
 2. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A (Sekretariat, pok. 1) – do godziny 12:00 w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu opisanej w następujący sposób:

 

„Konserwację ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach

nie otwierać przed 05.04.2024 r. godz. 12:00”

 

Podać należy nazwę i adres oferenta.

 

Godziny pracy Urzędu:

Pon, Wt, Czw - 7.30 do 15.30.

Śr – 7.30 do 16.30

 Pt – 7.30 do 14.30

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania dodatkowych informacji/wyjaśnień w zakresie treści oferty.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 12:15.

 

Zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 • przesunięcia terminu wykonania zamówienia spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn,
 • przesunięcia terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z ustaleń komisji konserwatorskich,
 • niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 • zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 • innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postępowaniem zakupowym

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej w Tułach.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Proboszczem Parafii.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Do oferty należy dołączyć:

formularz ofertowy wraz z załącznikami

Dokumenty należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii

Matki Bożej Bolesnej w Tułach

Jan Konik

 

Załączniki:

 • formularz oferty
 • projekt umowy
 • dokumentacja projektowa

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 311
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2024-03-04 11:16:22
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2024-04-17 08:43:05

Historia zmian