logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. 2014r. 1202 j.t.)

z dnia 11 maja 2015 r.

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze księgowego Zespołu

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c)      posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania  dodatkowe:

1)      co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych, 

2)      znajomość oprogramowania do obsługi finansowej placówek oświatowych,

3)      znajomość ustawy o finansach i zamówieniach publicznych,

4)      znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,

5)      doświadczenie w prowadzeniu księgowości oświatowej,

6)      umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

7)      sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

8)      umiejętności pracy w zespole,

9)      umiejętności rozwiązywania problemów,

10)  umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres wykonywanych zadań:

1)      prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)      kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

5)      i finansowych,

6)      opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

7)      opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

8)      kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,

9)      dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

10)  prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

11)  sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki,

12)  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

13)  nadzór nad pracownikami działu księgowości.

Informacja o warunkach pracy:

1)      norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, tygodniowa 40,

2)      praca przy komputerze,

3)      możliwość rozpoczęcia pracy od 01 sierpnia 2015 r.

Wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys zawodowy – curriculum vitae,

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4)      dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,

5)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

6)      oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych

7)      oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      podpisane oświadczenie o treści - "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1)      Termin: do 25 maja 2015 r. do godziny 15.00.

2)      Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

3)      Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, Lasowice Wielkie 83 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Zespołu.

Inne informacje

1)      Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

2)      Pierwszy etap naboru – otwarcie i analiza złożonych dokumentów – nastąpi dnia 26 maja 2015 r.

3)      Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4)      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

5)      Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

6)      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7)      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

8)      Informacja o wyłonieniu kandydatów do drugiego etapu naboru oraz rozstrzygnięciu będzie podana do publicznej wiadomości na stronach BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (http://bip.lasowicewielkie.pl/ w dziale Praca w Urzędzie).

9)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774141712.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1728
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-05-12 21:35:04
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-25 12:59:37

Historia zmian