logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KONKURS OFERT na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie  Nr 134/16
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 05 lutego 2016r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2016
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2014.715j.t.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885j.t.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2015.1515 j.t.) zarządzam:
 
§ 1
 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
§ 2
 
Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Lasowice Wielkie, dnia 05.02.2016 r.
 
KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2016 r.
 
GMINA  LASOWICE  WIELKIE
reprezentowana przez
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie
na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.);
  • art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.);
  • art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 j.t. );
 
RODZAJ ZADANIA
Rozwijanie wśród ludności Gminy Lasowice Wielkie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu; podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej.
 
I. FORMA REALIZACJI ZADANIA : WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
II. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2016 r.
2. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 45 000zł.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
4. Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.
 
IV. GMINA LASOWICE WIELKIE zastrzega sobie prawo do:
1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
2. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 
V. WYMOGI OFERTY
1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.) oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz. 25).
2. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
3. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.
4. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
6. Dotychczasowa współpraca podmiotu składającego ofertę na realizację zadania publicznego z Gminą Lasowice Wielkie.
 
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2016 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - I” w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 46-282 Lasowice Wielkie 99A .
2. Termin składania ofert: do 29.02.2016 r.
3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Lasowice Wielkie powołuje Komisję Opiniującą.
7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Lasowice Wielkie po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej Oferty złożone w konkursie.
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 j.t.)
 
VIII. W roku 2015 Gmina Lasowice Wielkie przekazała na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 70 000 zł.
 
 
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/ Daniel Gagat
 

Metryka

Liczba odwiedzin 695
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-02-05 15:03:00
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-02-05 15:03:00